วิสัยทัศน์องค์กร
วิสัยทัศน์
“เราจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นความเชี่ยวชาญ
ประสิทธิภาพ คุณภาพและความพึงพอใจ
ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า”
วัตถุประสงค์
ให้บริการงานก่อสร้าง
ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้านึกถึงบริการจากเราเป็นอันดับแรก
หาพันธมิตรที่ดี
เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจ
ให้ผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท
เป้าหมาย
บริษัทมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) และโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทมีความชำนาญในการให้บริการทั้งงานวิศวกรรมโยธาและงานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมและกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันบริษัทยังให้ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มปิโตรเคมี รวมถึงครอบคลุมงานก่อสร้างกลุ่มอื่นๆ อาทิเช่น อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงานและศูนย์การค้า
กลยุทธ์
01
ขยายมูลค่าโครงการก่อสร้าง
ไปสู่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายครอบคลุมลูกค้าเอกชนทั้งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) โรงพยาบาล อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน และศูนย์การค้า เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
02
ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
03
นำเทคโนโลยีต่างๆ
มาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
04
ดำเนินงานก่อสร้างโดยเน้นคุณภาพ
ของผลงานการก่อสร้างเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและกลับมาใช้บริการอีก นอกจากนี้บริษัทฯยังสามารถอ้างอิงผลงานก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพที่ผ่านมากับลูกค้ารายต่อๆ ไปได้ในอนาคต
05
จัดเตรียมบุคลากร
ให้เพียงพอต่อปริมาณงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
06
พัฒนาและอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการให้บริการงานก่อสร้าง แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัท
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199